Un­se­re
An­sprech­part­ner

Die soll­test du ken­nen­ler­nen

Bei un­se­ren Ein­stel­lungs­be­ra­tun­gen
er­hältst du al­le In­for­ma­tio­nen zum Be­wer­bungs­ver­fah­ren so­wie die be­nö­tig­ten
Be­wer­bungs­un­ter­la­gen.

ZU DEN EIN­STEL­LUNGS­BE­RA­TERN

Po­li­zei­prä­si­di­um Aa­len

Böh­mer­wald­stra­ße 20
73431 Aa­len

aa­len.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

John Brau­er

Ost­alb­kreis (AA)
07361/580-440

Re­na­te Rösch

Rems-Murr-Kreis (WN)
07151/950-359

Mi­cha Weip­pert

Schwä­bisch-Hall (SHA)
0791-400-430

Mi­cha Weip­pert

Schwä­bisch-Hall (SHA)
0791-400-430

Po­li­zei­prä­si­di­um Frei­burg

Bis­sier­stra­ße 1
79114 Frei­burg

frei­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Sil­via Awe­ni­us

Breis­gau-Hoch­schwarz­wald (FR), Em­men­din­gen (EM)
0761-882-1760

Oli­ver Gleich­auf

Breis­gau-Hoch­schwarz­wald (FR), Em­men­din­gen (EM)
0761-882-1761

Jür­gen Wal­li­ser

Lör­rach (LÖ)
07621-176-366

Mat­thi­as Lüber

Walds­hut-Ti­en­gen (WT)
07741-8316-204

Po­li­zei­prä­si­di­um Heil­bronn

Karl­stra­ße 108
74076 Heil­bronn

heil­bronn.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Klaus Schweit­zer

Heil­bronn (HN), Ne­ckar-Oden­wald-Kreis (MOS), Main-Tau­ber-Kreis (TBB), Ho­hen­lo­he­kreis (KÜN)
07131-104-1212

San­dra Paw­lic­zek

Heil­bronn (HN), Ne­ckar-Oden­wald-Kreis (MOS), Main-Tau­ber-Kreis (TBB), Ho­hen­lo­he­kreis (KÜN)
07131-104-1211

Po­li­zei­prä­si­di­um Karls­ru­he

Dur­la­cher Al­lee 31-33
76131 Karls­ru­he

karls­ru­he.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Jür­gen Schö­fer

Stadt- und Land­kreis Karls­ru­he (KA)
0721-666-1660

Mar­kus Schütt­ler

Stadt- und Land­kreis Karls­ru­he (KA)
0721-666-1661

An­dre­as Reus­ter

Stadt­kreis Pforz­heim und Enz­kreis (PF)
07231-186-1640

An­dre­as Reus­ter

Calw (CW)
07051-93476-150 (Do)

Po­li­zei­prä­si­di­um Kon­stanz

Be­ne­dik­ti­ner­platz 3
78467 Kon­stanz

kon­stanz.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Joa­chim Bil­ler

Ra­vens­burg (RV)
0751-803-1112

Wolf­gang Hoff­mann

Bo­den­see­kreis (FN), Kon­stanz (KN)
07541-3614270

An­dre­as Blen­der

Sig­ma­rin­gen (SIG), Kon­stanz (KN)
07571-104-206

Po­li­zei­prä­si­di­um Lud­wigs­burg

Fried­rich-Ebert-Stra­ße 30
71638 Lud­wigs­burg

lud­wigs­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Fried­helm Hum­mel

Lud­wigs­burg (LB)
07141-18-5995

Jür­gen Hach

Böb­lin­gen (BB)
07031-13-2800

Po­li­zei­prä­si­di­um Mann­heim

L6/1 1
68161 Mann­heim

mann­heim.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Pe­ter Karg

Mann­heim (MA), Rhein-Ne­ckar-Kreis (HD)
0621-174-1590

Bi­an­ca Erbs

Mann­heim (MA), Rhein-Ne­ckar-Kreis (HD)
0621-174-1591

Po­li­zei­prä­si­di­um Of­fen­burg

Prinz-Eu­gen-Stra­ße 78
77654 Of­fen­burg

of­fen­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Uwe Eckert

Of­fen­burg (OG)
0781-21-1343

Hel­mut Pe­ter

Ras­tatt (RA), Ba­den-Ba­den (BAD)
07222-761-505

Po­li­zei­prä­si­di­um Reut­lin­gen

Bis­marck­stra­ße 60
72764 Reut­lin­gen

reut­lin­gen.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Joa­chim Schmid

Ess­lin­gen (ES)
0711-3990-298

Klaus Holz­mann

Ess­lin­gen (ES)
0711-3990-299

Ralf Schlich­tig

Reut­lin­gen (RT), Tü­bin­gen (TÜ)
07121-942-5555

Sven Heinz

Reut­lin­gen (RT), Tü­bin­gen (TÜ)
07121-942-5550

Lam­bert Mau­te

Zol­ler­nalb­kreis (BL)
07433-264-220

Po­li­zei­prä­si­di­um Stutt­gart

Hah­ne­mann­stra­ße 1
70191 Stutt­gart

stutt­gart.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Da­nie­la Schön

Stutt­gart (S)
0711-8990-1450

Ke­vin Coo

Stutt­gart (S)
0711-8990-1451

Po­li­zei­prä­si­di­um Tutt­lin­gen

Kai­ser­stra­ße 10
78628 Rott­weil

tutt­lin­gen.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Har­ry Hurtz

Rott­weil (RW), Schwarz­wald-Baar-Kreis (VS), Tutt­lin­gen (TUT)
0741-477-306

Ul­ri­ke Wid­mann

Freu­den­stadt (FDS), Tutt­lin­gen (TUT)
0741-477-307

Po­li­zei­prä­si­di­um Ulm

Müns­ter­platz 47
89073 Ulm

ulm.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Win­fried Gay­er

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Ul­rich Sau­ter

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Mar­kus Ott

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Ein­stel­lungs­be­ra­tung

Für In­ter­es­sen­tin­nen und In­ter­es­sen­ten oder Be­wer­be­rin­nen und Be­wer­ber, die au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg woh­nen, be­steht die Mög­lich­keit, mit un­se­rer Ein­stel­lungs­be­ra­tung bei der Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg un­ter 07031/621-5599 oder Ein­stel­lungs­be­ra­tung@po­li­zei.bwl.de Kon­takt auf­zu­neh­men und sich zu in­for­mie­ren.

Kon­takt für In­ter­es­sen­ten/-in­nen oder Be­wer­ber/-in­nen au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg

Für In­ter­es­sen­tin­nen und In­ter­es­sen­ten oder Be­wer­be­rin­nen und Be­wer­ber, die au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg woh­nen, be­steht die Mög­lich­keit, mit un­se­rer Ein­stel­lungs­be­ra­tung bei der Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg un­ter 07031/621-5599 oder Ein­stel­lungs­be­ra­tung@po­li­zei.bwl.de Kon­takt auf­zu­neh­men und sich zu in­for­mie­ren. Dar­über hin­aus ist die Ein­stel­lungs­be­ra­tung un­ter fol­gen­der Post­an­schrift er­reich­bar:

Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg
In­sti­tuts­be­reich Per­so­nal­ge­win­nung
Ein­stel­lungs­be­ra­tung
Wolf­gang-Brum­me-Al­lee 52
71034 Böb­lin­gen