Un­se­re
An­sprech­part­ner

Die soll­test du ken­nen­ler­nen

Bei un­se­ren Ein­stel­lungs­be­ra­tun­gen
er­hältst du al­le In­for­ma­tio­nen zum Be­wer­bungs­ver­fah­ren so­wie die be­nö­tig­ten
Be­wer­bungs­un­ter­la­gen.

ZU DEN EIN­STEL­LUNGS­BE­RA­TERN

Po­li­zei­prä­si­di­um Aa­len

Wil­helm-Zapf-Stra­ße 6
73430 Aa­len

aa­len.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Pe­ter Hä­ge­le

Ost­alb­kreis (AA)
07361-580-440

Sa­bi­ne Ber­ger

Rems-Murr-Kreis (WN)
07181-204-210

Mi­cha Weip­pert

Schwä­bisch-Hall (SHA)
0791-400-430

Po­li­zei­prä­si­di­um


















































































Po­li­zei­prä­si­di­um Frei­burg

Bis­sier­stra­ße 1
79114 Frei­burg

frei­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Sil­via Awe­ni­us

Breis­gau-Hoch­schwarz­wald (FR), Em­men­din­gen (EM)
0761-882-1760

Oli­ver Gleich­auf

Breis­gau-Hoch­schwarz­wald (FR), Em­men­din­gen (EM)
0761-882-1761

Jür­gen Wal­li­ser

Lör­rach (LÖ)
07621-176-366

Hol­ger Kos­ten­ba­der

Walds­hut-Ti­en­gen (WT)
07741-8316-204

Po­li­zei­prä­si­di­um Heil­bronn

Karl­stra­ße 108
74076 Heil­bronn

heil­bronn.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Mi­le­na Oh­ler

Heil­bronn (HN), Ne­ckar-Oden­wald-Kreis (MOS), Main-Tau­ber-Kreis (TBB), Ho­hen­lo­he­kreis (KÜN)
07131-104-1214

Rei­ner Marc­zin­ski

Heil­bronn (HN), Ne­ckar-Oden­wald-Kreis (MOS), Main-Tau­ber-Kreis (TBB), Ho­hen­lo­he­kreis (KÜN)
07131-104-1211

Po­li­zei­prä­si­di­um Karls­ru­he

Dur­la­cher Al­lee 31-33
76131 Karls­ru­he

karls­ru­he.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Jür­gen Schö­fer

Stadt- und Land­kreis Karls­ru­he (KA)
0721-666-1660

Den­nis Bol­lin­ger

Stadt- und Land­kreis Karls­ru­he (KA)
0721-666-1661

Cor­ne­lia Pe­ter­mann

Stadt- und Land­kreis Karls­ru­he (KA)
0721-666-1662

Po­li­zei­prä­si­di­um Pforz­heim

Bahn­hof­stra­ße 13
75172 Pforz­heim

pforz­heim.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

An­dre­as Reus­ter

Stadt­kreis Pforz­heim, Enz­kreis (PF) und Freu­den­stadt
07231-186-5230

Bi­an­ca Ei­gen­mann

Stadt­kreis Pforz­heim, Enz­kreis (PF) und Freu­den­stadt
07231-186-5231

An­dre­as Reus­ter

Calw (CW)
07051-161-5260

Bi­an­ca Ei­gen­mann

Calw (CW)
07051-161-5260

Po­li­zei­prä­si­di­um Ra­vens­burg

Gar­ten­stra­ße 97
88212 Ra­vens­burg

ra­vens­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Die­ter Koch

Ra­vens­burg (RV)
0751-803-1321

Rai­ner Hein­zel­mann

Bo­den­see­kreis (FN),
0751-803-1320

An­dre­as Blen­der

Sig­ma­rin­gen (SIG),
07571-104-206

Po­li­zei­prä­si­di­um Lud­wigs­burg

Fried­rich-Ebert-Stra­ße 30
71638 Lud­wigs­burg

lud­wigs­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Fried­helm Hum­mel

Lud­wigs­burg (LB)
07141-18-5995

Ralf Pr­ex­ler

Lud­wigs­burg (LB)
07141-18-5995

Jür­gen Hach

Böb­lin­gen (BB)
07031-13-2800

Po­li­zei­prä­si­di­um Mann­heim

L6/1 1
68161 Mann­heim

mann­heim.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Bi­an­ca Erbs

Mann­heim (MA), Rhein-Ne­ckar-Kreis (HD)
0621-174-1590

Kris­tin Krön

Mann­heim (MA), Rhein-Ne­ckar-Kreis (HD)
0621-174-1591

Po­li­zei­prä­si­di­um Of­fen­burg

Prinz-Eu­gen-Stra­ße 78
77654 Of­fen­burg

of­fen­burg.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Uwe Eckert

Or­ten­au­kreis (OG), Ras­tatt (RA), Ba­den-Ba­den (BAD)
07222-761-505

Ma­nu­el Oser

Or­ten­au­kreis (OG), Ras­tatt (RA), Ba­den-Ba­den (BAD)
0781-21-1343

Po­li­zei­prä­si­di­um Reut­lin­gen

Agne­s­pro­me­na­de 4
73728 Ess­lin­gen

reut­lin­gen.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Ben­ja­min Seidt

Ess­lin­gen (ES)
0711-3990-298

Mar­kus Ebert

Ess­lin­gen (ES)
0711-3990-299

Ralf Schlich­tig

Reut­lin­gen (RT), Tü­bin­gen (TÜ)
07121-942-5161

Sven Heinz

Reut­lin­gen (RT), Tü­bin­gen (TÜ)
07121-942-5160

Lam­bert Mau­te

Zol­ler­nalb­kreis (BL)
07433-264-220

Po­li­zei­prä­si­di­um Stutt­gart

Hah­ne­mann­stra­ße 1
70191 Stutt­gart

stutt­gart.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Mi­cha­el Lip­pert

Stutt­gart (S)
0711-8990-1450

Pa­trik Peu­kert

Stutt­gart (S)
0711-8990-1451

An­ja Gan­ser

Stutt­gart (S)
0711-8990-1452

Po­li­zei­prä­si­di­um Kon­stanz

Kai­ser­stra­ße 10
78628 Rott­weil

kon­stanz.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Li­sa-Ka­tha­ri­na Kopf

Rott­weil (RW)
0741-477-3106

Ul­ri­ke Wid­mann

Tutt­lin­gen (TUT)
07461-941-170

Mi­ri­am Fuß

Schwarz­wald-Baar-Kreis (VS)
07721-601-216

Si­mo­ne Kel­ler

Kon­stanz (KN)
07531-995-1340

Po­li­zei­prä­si­di­um Ulm

Müns­ter­platz 47
89073 Ulm

ulm.be­rufs­in­fo@po­li­zei.bwl.de

Tho­mas Gre­schak

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Ul­rich Sau­ter

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Sa­bi­ne Holl

Alb-Do­nau-Kreis (UL), Bi­berach (BC), Hei­den­heim (HDH), Göp­pin­gen (GP)
0731-188-5555

Ein­stel­lungs­be­ra­tung

Für In­ter­es­sen­tin­nen und In­ter­es­sen­ten oder Be­wer­be­rin­nen und Be­wer­ber, die au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg woh­nen, be­steht die Mög­lich­keit, mit un­se­rer Ein­stel­lungs­be­ra­tung bei der Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg un­ter 07031/621-5599 oder Ein­stel­lungs­be­ra­tung@po­li­zei.bwl.de Kon­takt auf­zu­neh­men und sich zu in­for­mie­ren.

Kon­takt für In­ter­es­sen­ten/-in­nen oder Be­wer­ber/-in­nen au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg

Für In­ter­es­sen­tin­nen und In­ter­es­sen­ten oder Be­wer­be­rin­nen und Be­wer­ber, die au­ßer­halb von Ba­den-Würt­tem­berg woh­nen, be­steht die Mög­lich­keit, mit un­se­rer Ein­stel­lungs­be­ra­tung bei der Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg un­ter 07032/7961-1199 oder Ein­stel­lungs­be­ra­tung@po­li­zei.bwl.de Kon­takt auf­zu­neh­men und sich zu in­for­mie­ren. Dar­über hin­aus ist die Ein­stel­lungs­be­ra­tung un­ter fol­gen­der Post­an­schrift er­reich­bar:

Hoch­schu­le für Po­li­zei Ba­den-Würt­tem­berg
In­sti­tuts­be­reich Per­so­nal­ge­win­nung
Ein­stel­lungs­be­ra­tung
Am Fich­ten­berg 1
71083 Her­ren­berg